Algemeen

 1. Elke klacht en de afhandeling daarvan zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 2. Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen.
 3. Telefonische klachten worden als opmerking in behandeling genomen en worden ter verbetering van de (interne) dienstverlening aangewend.
 4. Een klacht of een opmerking ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting tot tijdige betaling.

Procedure

 1. Klachten en/of opmerkingen over door Stroomopwaarts geleverde producten en diensten dient opdrachtgever of deelnemer binnen veertien dagen na constatering schriftelijk (via email of brief) aan Stroomopwaarts te richten.
 2. Stroomopwaarts zal binnen tien werkdagen na ontvangst de klacht in behandeling nemen en de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Klachten worden binnen vier weken na ontvangst afgehandeld. Bij verwachte overschrijding van deze termijn wordt opdrachtgever hierover voor afloop van de termijn van vier weken geïnformeerd.
 4. Klachten en de afhandeling daarvan worden geregistreerd in het klachtenregister en worden voor een periode van twee jaar bewaard.

Afhandeling

 1. Na ontvangst van de klacht zal Stroomopwaarts onderzoeken welke acties nodig zijn en door wie en wanneer deze moeten worden uitgevoerd zodat de klacht correct kan worden opgelost.
 2. Primaire escalatie. Indien opdrachtgever of deelnemer niet tevreden is met de behandelde klacht dan zal Stroomopwaarts deze heroverwegen en binnen een periode van vijf dagen een nieuw voorstel doen ter afwikkeling van de klacht. Het besluit na primaire escalatie is definitief.
 3. Secundaire escalatie. Indien opdrachtgever of deelnemer na primaire escalatie (nog) niet tevreden is met de behandelde klacht dan bestaat de mogelijkheid om de geschillenprocedure te starten. Hierbij zullen partijen de klacht in eerst instantie proberen op te lossen met behulp van Mediation. Het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam (“SNMI”) is van toepassing. Mediation zal plaatsvinden onder begeleiding van Guusje van de Ven Mediation, training, coaching, geregistreerd onder KvKnr. 34325738. Het oordeel van de SNMI is voor beide partijen bindend.
 4. Na een bindend oordeel van de SNMI bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Contactgegevens

Stroomopwaarts Onderwijs Experts

Rijksstraatweg 175

6573 CN Beek Berg en Dal

https://www.stroomopwaartsonderwijs.nl

info@stroomopwaartsonderwijs.nl