Artikel 1       Definities

 1. “Stroomopwaarts” betekent “Stroomopwaarts Onderwijs Experts” geregistreerd onder kvk nr. 83315969.
 2. Onder Stroomopwaarts wordt tevens verstaan de eigenaar, werknemers en eventuele hulppersonen.
 3. Opdrachtgever is het bedrijf of instantie waarmee Stroomopwaarts een overeenkomst sluit voor het leveren van aan onderwijs gerelateerde diensten.
 4. Deelnemer is de persoon die bij Stroomopwaarts deelneemt of gaat deelnemen aan een (met de Opdrachtgever) overeengekomen activiteit.

Artikel 2       Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Stroomopwaarts en opdrachtgever.
 2. De meest recente versie van deze voorwaarden is te vinden op http://www.stroomopwaarts.nl.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 3       Totstandkoming en uitvoering

 1. Een overeenkomst tussen Stroomopwaarts en opdrachtgever komt tot stand nadat Stroomopwaarts de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging van opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel nadat Stroomopwaarts een aanbod schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Stroomopwaarts zal zich inspannen om de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 3. Door Stroomopwaarts gehanteerde termijnen zijn geen fatale termijnen en overschrijding leidt niet tot aansprakelijkheid van Stroomopwaarts, behoudens in het geval van grove schuld of grove nalatigheid.
 4. Indien Stroomopwaarts een overeenkomst sluit met een consument dan geldt een bedenktermijn van 14 dagen na de contractdatum. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de activiteit boekt en de opdrachtgever / werkgever deze betaalt. Indien de opdrachtgever het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 4       Vertrouwelijkheid

 1. Vertrouwelijke informatie is alle informatie die gemarkeerd is met het opschrift ‘vertrouwelijk’ of informatie waarvan partijen dit vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden.
 2. Partijen verbinden zich er toe de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen tijdens de duur van de overeenkomst en voor een periode van twee jaar na beëindiging daarvan.

Artikel 5       Tarieven, kosten en betaling

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gelden prijzen en tarieven voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen deze jaarlijks worden aangepast.
 2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient opdrachtgever 50% van de totale factuur te voldoen na ondertekening van de opdrachtbevestiging en 50% na uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Bij zogenaamde fiscaal “niet-vrijgestelde” activiteiten wordt de van toepassing zijnde BTW in rekening gebracht.
 4. Tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt, dient opdrachtgever uiterlijk veertien dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten.

Artikel 6       Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Stroomopwaarts is in elk geval uitdrukkelijk beperkt tot de orderwaarde, van de door Stroomopwaarts geleverde diensten of zaken, waarop de schadeclaim is gebaseerd.
 2. Stroomopwaarts is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of materialen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en claims door derden.
 3. Stroomopwaarts is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Stroomopwaarts.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop opdrachtgever met de schade en met Stroomopwaarts als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden en in ieder geval 5 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.
 5. Elke aan Stroomopwaarts gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Stroomopwaarts is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Stroomopwaarts.

Artikel 7      Intellectuele eigendom

 1. Alle door Stroomopwaarts gebruikte en/of verstrekte materialen voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Stroomopwaarts.
 2. Stroomopwaarts voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
 3. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Stroomopwaarts, onder welke titel ook aan derden over te dragen.

Artikel 8      Beëindiging en annulering

 1. De overeenkomst is beëindigd zodra de eindafrekening binnen een termijn van 30 dagen door opdrachtgever is goedgekeurd en voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn schriftelijk heeft gereclameerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, is opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd alsmede alle door Stroomopwaarts ten gevolge van de beëindiging gemaakte kosten.
 4. Indien opdrachtgever de met Stroomopwaarts gesloten overeenkomst annuleert voordat met uitvoering daarvan door Stroomopwaarts een aanvang is gemaakt, is opdrachtgever aan Stroomopwaarts een vergoeding verschuldigd van i) 25% van het offertebedrag bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de werkzaamheden en ii) 5o% van het overeengekomen bedrag bij annulering korter dan een maand voor uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Als een deelnemer door aantoonbare overmacht (waaronder plotselinge ziekte of een ongeval) niet aan de overeengekomen activiteit kan deelnemen, dan zal Stroomopwaarts beoordelen of de activiteit in overleg met de deelnemer kan worden verplaatst naar een andere datum. In het geval van overlijden van de deelnemer zullen vooruitbetaalde bedragen voor die deelnemer worden gerestitueerd. In een geval van overmacht is Stroomopwaarts nimmer gehouden tot restitutie van de betaling of verplaatsing van de activiteit.
 6. Als door overmacht (waaronder plotselinge ziekte of een ongeval) de overeengekomen activiteit geen doorgang kan vinden, dan wordt in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum gepland.

Artikel 9       Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Stroomopwaarts is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechtbank is de arrondissementsrechtbank Arnhem, tenzij een andere rechtbank bevoegd is.